“AFETLER ve DİN” Editörlü Kitap Çağrısı

  

Başvuru Özet Taslağı ve Çağrı metni dosyası için tıklayınız

BASVURU ÖZET TASLAGI

“AFETLER ve DİN” İLSAM EDİTÖRLÜ KİTAP

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

İnsanlık olarak son yıllarda bir taraftan küresel iklim değişikliklerinin beraberinde getirdiği yangın, sel, kuraklık gibi çevresel afetlerin etkilerine maruz kalırken, diğer taraftan covid-19 pandemisi gibi biyolojik afetlerin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele etmek durumunda kaldık. Tarihsel süreçte örneklerine sıkça rastlanan afetler, tek tek insanların hayatında olduğu gibi toplumların tarihinde de önemli kırılma anlarını oluşturmaktadır. Öyle ki afet sürecinde insan ve toplum gerçekliği yeniden sorgulanmakta; yeni algılama, anlamlandırma ve açıklama biçimlerine konu olmaktadır. Bununla birlikte insanların afet zamanlarındaki tutum ve davranışları ile toplumsal refleksleri genellikle dışsal etmenler çerçevesinde anlaşılmaya çalışılmakta, bireysel anlam arayışlarını derinlemesine incelemeye yönelik araştırmalar ise sınırlı düzeyde kalmaktadır. Oysa afetler ortaya çıkardıkları özgün insani ve toplumsal deneyimlerle her örnekte yeniden araştırılmayı ve üzerinde tekrar tekrar düşünülmeyi gerektirmektedir.

 

Afetlerin faturası, insanın içinde yaşadığı doğal ve sosyal çevredeki tahrip edici etkisiyle öncelikle insana kesilmekte ve ortaya çıkan maliyetin karşılanması için çabalamak da yine insana düşmektedir. Böyle olunca afetlerin öngörülebilmesi, önlenebilmesi ve her şeye rağmen ortaya çıktığında da yönetimi insanın sorumluluk alanına girmektedir. Bu aşamada insana söz konusu sorumluluklarını hatırlatan evrensel bir olgu olarak dinin afetlerle ilişkisi ayrı bir önem kazanmaktadır. İnsanlık tarihinin önemli dönüm noktalarına tanıklık eden afet zamanları üzerine yapılan araştırmalarda dinin statü, rol ve işlevlerine yönelik çeşitli yaklaşımlar benimsenmiştir. Her ne kadar afetlerin dinin inanç, davranış, etki vb. boyutları ile ilişkisi üzerine bazı çalışmalar yapılsa da, her afet kendisine maruz kalanlar açısından yeni deneyimlere kapı aralamakta ve beşeri, sosyal, kültürel ve dinsel sermaye stoklarının gözden geçirilmesine imkân sağmakta, hatta bunu zorunlu kılmaktadır. İnsanların afetler karşısındaki tutumu ise içinde bulundukları biyo-psiko-sosyal duruma, dini algı, ilgi ve yaklaşım biçimine göre farklılıklar arz etmektedir. Dolayısıyla her disiplin, afet kaynaklı travmatik örneklere kendi bakış açısıyla cevaplar aramaya ve çözümler üretmeye yönelmektedir. Sosyal ve beşerî bilimler, afetlerin içsel ve dışsal etkilerinin insanlar ve toplumlar tarafından nasıl algılandığı, anlamlandırıldığı ve bu doğrultuda hangi davranışların sergilendiği üzerine odaklanmaktadır. Afet sonrasında geliştirilen yeni davranış tiplerinin kısa, orta ve uzun vadede yol açması muhtemel sonuçlar ise; din, siyaset, devlet, hukuk, güvenlik, ekonomi, eğitim, aile ve serbest zaman gibi toplumsal kurumlar örneğinde ele alınmaktadır.

 

En son örneğini 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük deprem sonrasında afetlerin çok yönlü olarak ele alınmasının gerekliliği bir kez daha acı bir şekilde anlaşılmış durumdadır. Bu çerçevede doğal, biyolojik ve toplumsal nitelikleriyle afetlerin psikoloji, sosyoloji, antropoloji, tarih, din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi, din antropolojisi, din felsefesi ve dinler tarihi gibi din bilimlerinin yanı sıra kelam, tefsir, hadis, fıkıh, siyer ve İslam tarihi gibi disiplinler tarafından tarihsel ve güncel örnekleriyle incelenmesi gerekmektedir. Zira farklı disiplinler; afetlerin tarihsel, beşeri ve toplumsal boyutlarının yanı sıra insanların afetlere yönelik sosyokültürel ve dini tepkilerinin incelenmesi bakımından da son derece önemli veriler içermektedir. Bilhassa afetler ve din arasındaki ilişkinin karmaşıklığı ve çok boyutluluğu düşünüldüğünde; tarih boyunca dinî inançların afetleri algılama, anlamlandırma, etkileme ve yeniden inşa etme yönündeki güçlü fonksiyonu daha iyi anlaşılmakta; bu durum konuyla ilgili teorik ve uygulamalı çalışmaların önemini gözler önüne sermektedir.

 

Editör

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU – Dr. Fatma ÇAPCIOĞLU – Rüveyda ÇINAR

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim

Muhammed Kadri Durmaz

 E-Posta: ilsamyayinlari@gmail.com

 
 
 

“Afetler ve Din” adlı bu çalışmanın temel amacı, afetler ve din ilişkisini bütün boyutlarıyla ele alarak bu alanda çalışacak bilim insanlarına, araştırmacılara, öğrencilere ve çeşitli alanlardan okuyuculara kaynak niteliği taşıyacak bir başucu eseri ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda İLSAM Yayınları olarak sizleri; Türkiye’de afetler ve din ilişkisi alanında ilahiyat, psikoloji, sosyoloji, eğitim, medya ve iletişim, sanat, edebiyat, kültür araştırmaları, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, tıp ve mühendislik bilimleri gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla “AFETLER VE DİN” konulu bir kitap projesinde yer almaya davet ediyoruz.

 

 

•    DETAYLAR

 

Kitabın, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır. Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve Editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 15 Ekim 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar İLSAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

•    ÖNEMLİ TARİHLER
Başvuru için Son Tarih: 30 Mart 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi: 30 Haziran 2023
Kitapların Yazarlara Ulaştırılması: 15 Ekim 2023
•    TAM METİN GÖNDERİM DETAYLARI
  1. Metin dili Türkçe olacaktır.
  2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
  4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
  6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
  7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 SAYFAYI geçmemelidir.
  8. Dipnotlar ve kaynakça bilimsel akademik kurallara göre yazılmış olması
  9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “İSNAD ATIF 2″ kullanılmalıdır.

(Bkz. https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/)

 

•    ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir. Kitapta bölüm yazarlığı yapmak isteyen akademisyen ve araştırmacılar en geç 30 Mart 2023 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Mailimize iletilen başvuru dosyasında önerilen bölümün başlığı ile çalışmanın problemi, amacı, yöntemi ve kapsamını içeren 150-200 kelimelik kısa bir özetine yer verilmelidir. Başvurusu kabul edilen adaylar için tam metinleri göndermesi için son tarih 30 Haziran 2023’tür. Bahse konu kitap için bölüm hazırlamayı planlayan araştırmacı ve akademisyenlerin en az doktora öğrencisi seviyesinde olması gerekmektedir. Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için ilsamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

İLSAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.ilsam.org.tr ve www.ilsamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

AFET ARAŞTIRMALARINDA DİN

AFET ÇEŞİTLERİ (DEPREM, YANGIN, SEL, KURAKLIK, SALGIN HASTALIK, GÖÇ VB.) VE DİN

AFET DİPLOMASİSİ VE DİN

AFET EĞİTİMİ VE DİN

AFET EKONOMİSİ VE DİN

AFET PSİKOLOJİSİ VE DİN

AFET SONRASI PSİKO-SOSYAL DESTEK UYGULAMALARI

AFET SOSYOLOJİSİ VE DİN

AFET TRAVMASI VE DİN

AFET, RUH SAĞLIĞI VE DİN

AFETLER VE DİNİ HAYAT

AFETLER VE TANRI TASAVVURU

AFETLER VE ZORUNLU GÖÇLER

AFETLER, AİLE VE DİN

AFETLER, DEMOGRAFİK DEĞİŞİM VE DİN

AFETLER, EKONOMİK SERMAYE VE DİN

AFETLER, İNSAN HAKLARI VE DİN

AFETLER, İNSANİ SERMAYE VE DİN

AFETLER, KÜLTÜREL SERMAYE VE DİN

AFETLER, SOSYAL SERMAYE VE DİN

AFETLER, SUÇ VE DİN

AFETLER, TOPLUMSAL CİNSİYET VE DİN

AFETLERDE ÇOCUK, GENÇ, YETİŞKİN, YAŞLI KUŞAKLAR VE DİN

AFETLERDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE DİN

AFETLERDE DİNİ-KÜLTÜREL MİRAS

AFETLERDE GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ VE DİN

AFETLERDE KAMU YÖNETİMİ VE DİN

AFETLERDE KIRILGAN GRUPLAR VE DİN

AFETLERDE KİTLE PSİKOLOJİSİ VE DİN

AFETLERDE KRİZ YÖNETİMİ VE DİN

AFETLERDE MANEVİ DESTEK HİZMETLERİ

AFETLERDE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

AFETLERDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DİN

AFETLERDE TESELLİ KÜLTÜRÜ VE DİN

AFETLERDE TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN

AFETLERDE TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE DİN

AFETLERDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİN

AFETLERİ ANLAMLANDIRMA BİÇİMLERİ (FELAKET, BELA, MUSİBET, CEZA, İBRET, İMTİHAN, KADER, TAKDİR, TEVEKKÜL, TEDBİR VB.) VE DİN

AFETLERİN TOPLUM RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ

AFETLERLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMİ OLARAK DİN

AFETLERLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR

DİN EĞİTİMİ VE AFETLER

DİNİ KURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ

DİNLERDE AFET ALGISI

EKOLOJİ (ÇEVRE) VE DİN BAĞLAMINDA AFETLER

KUR’AN VE SÜNNETTE AFETLER

SOSYAL MEDYA, AFETLER VE DİN

TARİHSEL SÜREÇTE AFETLER

TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA AFETLER

 

 

Not: Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya İLSAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

 

 

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün