SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİN

 

Başvuru Özet Taslağı ve Çağrı metni dosyası için tıklayınız

BASVURU ÖZET TASLAGI

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve DİN” İLSAM EDİTÖRLÜ KİTAP

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

Yirminci yüzyılın son çeyreğindeki çevre politikaları tartışmaları, dünya medeniyetinin uzun vadede sürdürülemeyeceği ve sürdürülebilir bir paradigmanın tasarlanması gerektiği yaklaşımının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda, 1972 yılında Stockholm’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Konferansı’nda ekonomik ilerleme ile çevre arasındaki gerilime dikkat çekilen tartışmaların öne çıkardığı sürdürülebilirlik kavramı; iklim değişikliği, çevresel bozulma, yoksulluk, medeniyetler arasındaki büyüyen uçurum ve sosyal eşitsizliklerden kaynaklanan toplumsal gerilimlere ilişkin artan endişeler nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde ilgi görmeye başladı.  Ancak tanımının belirsizliği ve kapsamlılığı nedeniyle zaman içinde sosyal sorumluluk, çevre yönetimi ve iş sürdürülebilirliği gibi birçok söylemle eşitlenen sürdürülebilirlik kavramı, “kalkınmanın ancak gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini tehlikeye atmadan mevcut ihtiyaçları karşılaması durumunda sürdürülebilir olabileceğini” kayda geçiren 1987 tarihli BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu raporu ile,  yalnızca ekolojik sürdürülebilirliğe odaklandığı gerekçesiyle eleştirilere konu olsa da, görece bir netliğe kavuştu. Ayrıca rapor, sürdürülebilirliğin çevresel koruma, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitlik olmak üzere üç ayaklı bir temel üzerinde yükselmesi gerektiğine yaptığı vurguyla, ekonomik, ekolojik ve sosyal kaygılar arasında bir denge kurmanın gerekliliğine işaret etmiştir. Bu nedenle, sürdürülebilirlik kavramının anlamlı olabilmesi için yalnızca belirli bir şeyin sürdürülmesi, yenilenmesi veya onarılması değil, aynı zamanda mevcut ekonomik baskılar ile gelecekteki ekolojik ve sosyal ihtiyaçlar arasındaki dengenin etik boyutuna da atıfta bulunması gerekir.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin bir bileşeni olarak tasarlanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan sosyal gerilimler, ekonomik sorunlar ve çevresel bozulmanın toplumları baskı altına alması neticesinde, BM üye devletleri tarafından 2015 yılında kabul edildi. Bu kapsamda,  temel olarak sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarına odaklanarak sosyal ihtiyaçlar arasında bir denge kurmayı, gezegeni korumayı ve refahı teşvik eden hedeflerin hayata geçirilerek yoksulluğu ortadan kaldırmayı amaçlayan 15 yıllık bir plan üzerinde uzlaşı sağlandı.

Kalkınmanın sürdürülebilir olabilmesi için ekonomik refahın yanı sıra hem ekolojik hem de sosyal kaygılar arasında bir denge kurulmasına ihtiyaç vardır. Böyle bir dengenin kurulabilmesinin sürece katkı sağlama potansiyeli bulunan tüm bileşenlerin etkili bir şekilde işe koşulmasıyla mümkün olabileceği kabul edilmekle birlikte ağırlıklı olarak ekonomik ve ekolojik boyutlara odaklanan sürdürülebilirlik çalışmalarında; dini inanç, fikir ve uygulamaların bireylerin davranış değişikliği için belirgin ve içsel motivasyonları teşvik ederek sürdürülebilirliğin benimsenmesinde bir itici güç olabileceğinin fark edilmeye başlandığı yakın döneme kadar;  dinin rolünün çoğunlukla göz ardı edildiği görülmektedir. Bu yaklaşımın izdüşümlerini politika belgelerinde de görmek mümkündür. Örneğin, SKA’ların kamusal politikalara yansıtılmasına güçlü bir vurgu yapan “On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)” ağırlıklı olarak sürdürülebilirliğin ekonomik (büyüme, finansman, teknoloji, tüketim, üretim, verimlilik, vb.) ve ekolojik (biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar, ekosistem, iklim değişikliği, konut, orman yönetimi, su kaynakları, vb.) boyutlarına odaklanmış olup sürdürülebilirlik bağlamında dinin fonksiyonunu icra edebileceği bir alan öngörmemektedir.

Oysaki, sürdürülebilirliğin sağlanmasında din ve kültürün rolünü güçlendiren ortak bir vizyon ihtiyacını işaret eden BM Çevre Programı’nın “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Bağlamında Çevre, Din ve Kültür (2016)” başlıklı raporunda da belirtildiği üzere din:

 • iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem kaybı, kirlilik, ormansızlaşma, çölleşme ve sürdürülemez arazi ve su kullanımı gibi acil sorunların çözümünde etkili olabilir.
 • paylaşım, işbirliği, alternatif büyüme ve refah önlemlerine dayalı güçlü, kapsayıcı, yeşil, sürdürülebilir ve dönüştürücü ekonomileri destekleyebilir.
 • sürdürülebilir tüketim ve üretime ulaşmak için daha sürdürülebilir yaşam tarzları ve davranışlara yönelik eğitim vermede ve eylemlerinin başkaları üzerindeki etkisini dikkate almada etkili olabilir.
 • aşırı yoksulluğun sona erdirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.
 • yenilikçi doğa temelli çözümleri teşvik edebilir.
 • geleneksel bilgiye ve kültürel çeşitliliğe saygı gösterebilir.
 • çevre yönetimini ve özen yükümlülüğünü yerine getirebilir.
 • küresel ve yerel vatandaşlık etiği oluşturabilir.
 • iyi yönetişimi, hoşgörüyü ve uzlaşmayı teşvik edebilir.
 • güvenli, kapsayıcı ve barışçıl bir yapı oluşturabilir.

Din ve dini düşüncenin uzunca bir süre, kimi zaman haklı kimi zaman haksız, bilim ve özgürleşme karşıtı olarak konumlandırılmasının yanı sıra adaletsiz tutum ve eylemlerle ilişkilendirilmesinin dinin sürdürülebilirlik çalışmalarında hak ettiği ilgiyi görmemesinde belirleyici unsurlardan biri olduğu yadsınamaz. Disiplinlerarası çalışmalarda din olgusunun daha fazla görünür olması ve gerek din bilimciler gerek diger disiplinlerden bilim insanları ve araştırmacıların bu tür çalışmalara daha etkin katılımı, hiç şüphesiz, sürdürülebilirlik çalışmalarında dinin hak ettiği ilgiyi görmesine katkı sağlayacağı gibi dine yönelik söz konusu olumsuz yaklaşımların da gözden geçirilmesini kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır.

Bu itibarla, siz değerli bilim insanları ve araştırmacıları “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİN” konulu bir kitap projesinde yer almaya davet ediyoruz.

Kitabın Amacı

“Sürdürülebilirlik ve Din” adlı bu kitap, sürdürülebilirlik ve din ilişkisini bütün boyutlarıyla ele alarak kaynak niteliği taşıyacak bir başucu eseri ortaya çıkarmak suretiyle bu alanda daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Farklı araştırma geçmişlerine sahip bilim insanları ve araştırmacıları bir araya getireceği beklentisi dolayısıyla editörün umudu, kitabın okuyuculara kullanıcı dostu bir referans sunmasıdır.

Kitabın Hedef Kitlesi

Zenginleştirilmiş disiplinlerarası içeriğiyle bu kitap, yeni ve yenilikçi araştırma girişimleri yaratmayı amaçlayan ve özellikle disiplinlerarası araştırmalarla ilgilenen bilim insanları, araştırmacılar, öğrenciler, politika yapıcılar ve uygulayıcıları başta olmak üzere çeşitli alanlardan okuyuculardan oluşan geniş bir kitleye hizmet edecektir. Kitaptaki makalelerin toplanması gelecekteki araştırmacılara ilham kaynağı olabilir ve özellikle lisansüstü öğrencileri bu kitabın içeriğini derslerinde faydalı bulabilirler.

Kitabın Kapsamı

Aşağıda önerilen konu başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışındaki konu önerileri için editör veya yayınkoordinatörü ile irtibata geçilmelidir.

ÖNERİLEN KONU BAŞLIKLARI
Adalet, Sürdürülebilirlik ve Din Kaynaklara Erişimde Adalet, Sürdürülebilirlik ve Din
Ayrımcılık, Sosyal Dışlama, Sürdürülebilirlik ve Din Küresel Barış, Sürdürülebilirlik ve Din
Biyolojik Çeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Din Küresel Isınma, Sürdürülebilirlik ve Din
Çevre Bilinci, Sürdürülebilirlik ve Din Kutsal Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Din
Çevre Politikaları, Sürdürülebilirlik ve Din Liyakat, Sürdürülebilirlik ve Din
Çevre, Sürdürülebilirlik ve Din Nüfus Artışları, Sürdürülebilirlik ve Din
Çevresel Tutumlar, Sürdürülebilirlik ve Dini İnançlar Risk Algısı, Sürdürülebilirlik ve Din
Çoğulcu Toplum, Sürdürülebilirlik ve Din Sorumlu Tüketim, Sürdürülebilirlik ve Din
Demokrasi, Sürdürülebilirlik ve Din Sosyal Dayanışma, Sürdürülebilirlik ve Din
Dinlerde Sürdürülebilirlik Sosyal Değerler, Sürdürülebilirlik ve Din
Doğal Kaynaklar, Sürdürülebilirlik ve Din Sosyal Politikalar, Sürdürülebilirlik ve Din
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Din Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik ve Din
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Dünya Dinleri Sosyal Sürdürülebilirlik ve Din
Ekolojik Denge, Sürdürülebilirlik ve Din Sosyal Uyum, Sürdürülebilirlik ve Din
Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilir İnsani Gelişme ve Din
Ekolojik Uyanış, Sürdürülebilirlik ve Dini Liderlik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Din
Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilir Kalkınma ve Din
Ekonomik Kaynakların Sorumlu Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilir Yaşam ve Din
Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilirliğin Dini Boyutları
Ekosistem, Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilirlik Politikaları ve Din
Enerji Verimliliği, Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilirlik ve Din
Eşitsizliklerle Mücadele, Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilirlik ve Din Eğitimi
Finansal İstikrar, Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilirlik ve Dini Değerler
Fırsat Eşitliği, Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilirlik ve Dini Etik
Gelir Dağılımı, Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilirlik ve Dini Gruplar
Göç, Entegrasyon, Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilirlik ve Dinin Sosyal Ekolojisi
Güvensizlik, Çatışma, Sürdürülebilirlik ve Din Sürdürülebilirlik ve Yeşil Din
İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Din Toplumsal Hareketler, Sürdürülebilirlik ve Din
İnsan Hakları, Sürdürülebilirlik ve Din Verimlilik, Sürdürülebilirlik ve Din
İyi Yönetişim, Sürdürülebilirlik ve Din Yoksulluk, Sosyoekonomik Eşitsizlik, Sürdürülebilirlik ve Din
Kaynak İsrafı, Sürdürülebilirlik ve Din Yolsuzluk, Sürdürülebilirlik ve Din

 

•    DETAYLAR

 

Kitabın, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır. Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve Editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 1 Ağustos 2024 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar İLSAM Yayınları yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

•    TAM METİN GÖNDERİM DETAYLARI
 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, ilk satır girintili ( 1,25), 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Dipnotlar ve kaynakça bilimsel akademik kurallara göre yazılmış olması gerekir.
 9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “İSNAD ATIF 2″ kullanılmalıdır.(Bkz.https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/)
•    ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir.

Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler  üreten metinlere öncelik verilmektedir. Kitapta bölüm yazarlığı yapmak isteyen akademisyen ve araştırmacılar en geç 15 Ocak 2024 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Mailimize iletilen başvuru dosyasında önerilen bölümün başlığı ile çalışmanın problemi, amacı, yöntemi ve kapsamını içeren 150-200 kelimelik kısa  özet  yer almalıdır.

 

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün