“HAC SEYAHATNÂMELERİ” Editörlü Kitap Çağrısı

  

Başvuru Özet Taslağı ve Çağrı metni dosyası için tıklayınız

BASVURU ÖZET TASLAGI

“HAC SEYAHATNÂMELERİ” İLSAM EDİTÖRLÜ KİTAP

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

Hac özellikle semavî dinlerin kendi düşünce yapıları içerisinde yapılışı belirli kurallara ve zamana bağlanmış, özel pratikleri barındıran ibadetlerden birisidir. Bu sebeple seyahata çıkan hacı adayı birçok yeni ve farklı ile tanışmakta, irtibat kurmakta, bilgi edinmekte ve döndüğünde tüm bunları kendi topraklarına aktarmaktadır. Hacca gitmek ve hacı olmak İslâm dininin bir farzını yerine getirmenin yanı sıra yaşadıkları toplumda “hacı” kimliğine sahip olarak saygınlık kazanmalarına vesile olmuştur.

Kutsal topraklara varıncaya kadar hacı adaylarının emniyeti için devlet yöneticileri gerekli tedbirleri almayı, yol güzergâhlarını düzenlemeyi, onların konaklayacakları yerleri temin etmeyi vazife bilmişler, büyük hizmetler ortaya koymak için adeta yarışmışlardır. 

Hac, doğu-batı arasında İslâm düşüncesinin yayılması, sosyo-kültürel hayata dair izlerin, etkileşimlerin artmasına katkıda bulunmuş, çeşitli ilimlerin intikaline kapı aralamıştır. Hacı adayları bu kutsal yolculuk esnasında uğradıkları topraklarda medreselere uğrayarak, ulemâdan çeşitli yöntemlerle ilim tahsil etmişler, icazetnâmeler almışlar, kitapları istinsah etmişler ve döndükleri zaman tüm bunları kendi memleketlerindeki ilmî hayata ilave etmişlerdir.

1517 yılında Hicaz topraklarının Osmanlı’nın himayesine girmesiyle, Hac organizasyonu da Osmanlı Devletinin eline geçmiş, her açıdan Osmanlı tüm coğrafyalardan Mekke ve Medine’ye varan hac yollarının sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu yolculuklar sırasında yazılan seyahatnameler,  geçilen menzillerin, coğrafyaların özellikleri hakkında araştırmacılara ipuçları sunmaktadır. Örneğin, Mağrib ve Endülüs topraklarında İslâm’ın girdiği ilk yıllardan itibaren hac yolculuğu bütün zorluklarına rağmen özen gösterilen bir konu olmuştur. Devlet yöneticilerinin gidemediği bu yolculuk için gerekli tedbirleri alınmış, gidenler için hediyeler hazırlanmış hatta gidememeleri dolayısıyla yaşadıkları hüznü ve özlemi ifade ettikleri kaside ve mektupları hacca gidenlere emanet etmişlerdir. Batı Sudan topraklarında ise Mali sultanlarının dillere destan hac yolculuklarına şahit olmaktayız. Kutsal topraklara yaptıkları bu zengin yolculuklar onlara meşrıktaki ilim dünyasının ulema ve kitaplarının kendi topraklarına taşıyarak yeni şehirler ve bu şehirlerde oluşturdukları medreseler ve kütüphanelere imkân hazırlamıştır.

Hac farizasını yerine getirmek için yola çıkan bazı hacı adayları kutsal topraklara varıncaya kadar geçtikleri coğrafyaları, gördükleri şehirleri, çeşitli zorluklar ve ilginçlikler yaşadıkları yolları, konakladıkları mekânları, ilim tahsil ettikleri ulemâyı, tanıştıkları talebeyi, okudukları kitapları, ikram edilen yiyecek ve içecekleri yazmayı da başarmışlardır. Hac seyahatnameleri bilginin intikalinin yanı sıra birçok kültürel öğenin de tanınmasına, tanıtılmasına sebep olmuştur.

Kitabın kapsamı, Anadoludan Avrupaya, Asyadan Afrikaya kadar haccın coğrafya üzerindeki hareketliliği yanı sıra fert ve toplum hayatına yaptığı maddî manevî etkiler; bilgiye, kültüre, şehir kimliklerine yansımalarına ait farklı boyutlarıyla incelenmesi ve yazılan hac seyahatnameleri ile tüm bunların ortaya çıkarılmasından oluşmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın amacı, bir farzın yerine getirilmesi olan haccın hacı adayının hayatındaki değişikliklerinden toplumun ilmî, sosyo-kültürel ve iktisadi hayatına kadar yaptığı etkilerin seyahatnameler aracılığıyla nasıl gerçekleştiğini ele alarak bu alanda çalışma yapacak bilim insanlarına kaynak teşkil edecek bir eser çıkarmaktır.

Tüm bu ifade edilenler bağlamında İLSAM Yayınları olarak Türkiye’de hac seyahatnameleri alanında ilahiyat, sosyoloji, edebiyat, kültür araştırmaları, çeşitli ilim dalları alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla sizleri “Hac Seyahatnameleri” konulu kitap projesine katılmaya davet ediyoruz.

DETAYLAR

Kitabın, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır. Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve Editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 15 Nisan 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar İLSAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Başvuru için Son Tarih: 15 Aralık 2022

Tam Metinlerin Gönderilmesi: 15 Şubat 2023

Kitapların Yazarlara Ulaştırılması: 15 Nisan  2023

TAM METİN GÖNDERİM DETAYLARI

  1. Metin dili Türkçe olacaktır.
  2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
  4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
  6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
  7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.
  8. Dipnotlar ve kaynakça bilimsel akademik kurallara göre yazılmış olması gerekir.
  9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “İSNAD ATIF 2″ kullanılmalıdır. (Bkz.https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/)

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir. Kitapta bölüm yazarlığı yapmak isteyen akademisyen ve araştırmacılar en geç 15 Aralık 2022 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.  Mailimize iletilen başvuru dosyasında önerilen bölümün başlığı ile çalışmanın problemi, amacı, yöntemi ve kapsamını içeren 150-200 kelimelik kısa bir özetine yer verilmelidir. Başvurusu kabul edilen adaylar için tam metinleri göndermesi için son tarih 15 Şubat 2023’dir. Bahse konu kitap için bölüm hazırlamayı planlayan araştırmacı ve akademisyenlerin en az doktora öğrencisi seviyesinde olması gerekmektedir. Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için ilsamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Muhteme İçerik ve Başlıklar

ANADOLU’DA HACNÂMELER

BALKANLAR’DA HACNÂMELER

BATI SUDAN SULTANLARI VE HACCIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ

DEVLETLERARASI İLİŞKİLERİ VE HAC SEYAHATNAMELERİ

GAYRİMÜSLİMLERİN HAC ZİYARETLERİ

HAC EMİRLİĞİ, HAC GÖREVLİLERİ VE SEYAHATNAMELERE YANSIMASI

HAC GÜZERGÂHINDAKİ ŞEHİRLERİN SEYAHATNAMELERDEKİ YERİ

HAC MENZİLLERİ

HAC SEYAHATNAMELERİ VE COĞRAFYA

HAC SEYAHATNAMELERİ VE EDEBİYAT

HAC SEYAHATNAMELERİ VE İÇTİMAÎ HAYAT

HAC SEYAHATNAMELERİ VE İKTİSADÎ HAYAT

HAC SEYAHATNAMELERİ VE İLMİN İNTİKALİNE ETKİLERİ

HAC SEYAHATNAMELERİ VE KÜLTÜR

HAC SEYAHATNAMELERİ VE MAHMİLLER

HAC SEYAHATNAMELERİ VE RİBATLAR

HAC SEYAHATNAMELERİ VE SİYASET

HAC SEYAHATNAMELERİ VE SURRE-İ HÜMAYÛN

HAC SEYAHATNAMELERİ VE TASAVVUF/TARİKATLAR

HAC SEYAHATNAMELERİNDE ÂYET VE HADİSLERİN KULLANIMI

HAC SEYAHATNAMELERİNDE BEN ANLATILARI

HAC SEYAHATNAMELERİNDE KUDÜS

HAC SEYAHATNAMELERİNDE MEKKE VE MEDİNE

HAC SEYAHATNAMELERİNDE MEMLÜK SULTANLARI

HAC SEYAHATNAMELERİNDE MESCİD VE MEDRESELER

HAC SEYAHATNAMELERİNDE MEZHEPLER

HAC SEYAHATNAMELERİNDE MISIR

HAC SEYAHATNAMELERİNDE MİMARÎ UNSURLAR

HAC SEYAHATNAMELERİNDE MÜCAVİRLER

HAC SEYAHATNAMELERİNDE PSİKOLOJİK BOYUTLAR

HAC SEYAHATNAMELERİNDE ŞEHİR

HAC SEYAHATNAMELERİNDE TIP VE HASTANELER

HAC SEYAHATNAMELERİNDE ULEMÂNIN YERİ

HAC SEYAHATNAMELERİNDE VAKIFLARIN İZLERİ

HAC VE İKTİDAR

HAC YOLLARININ GÜVENLİĞİ

HACCIN BİLGİNİN İNTİKALİNE ETKİSİ

HACCIN KADIN YOLCULARI

HACCIN SEYAHAT YÖNÜ

HACCIN TEÂRÜFE/TANIŞMAYA ETKİSİ

HACI UĞURLAMA ve HACI KARŞILAMA

HARAMEYN VAKIFLARI

İRAN HAC SEYAHATNAMELERİ

MAĞRİB VE ENDÜLÜS COĞRAFYASININ HAC SEYAHATNAMELERİ

MEDRESELERİN HAC SEYAHATNAMELERİNDEKİ YERİ

MEŞHUR SEYYAHLARIN HAC YOLCULUKLARI

OSMANLI DÖNEMİ HAC SEYAHATNAMELERİ

SEYAHATNAMELERDE HAC KAFİLELERİ

SEYYAHLAR VE SEYAHATNAMELERİNDE HAC YOLCULUKLARI

SİYASÎ FAALİYETLERİN HAC SEYAHATNAMELERİNDEKİ YERİ

SÛFİLERİN HAC SEYAHATNAMELERİNDE VARLIĞI

TEOLOJİDE KUTSAL YOLCULUK TASAVVURU

YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIKTA HAC YOLCULUKLARI

YOL EMNİYETİNİN HAC SEYAHATNAMELERİNE YANSIMASI

YÖNETİCİLERİN VE YÖNETİCİ AİLELERİNİN HAC YOLLARININ EMNİYETİNE KATKILARI

Not: Bölüm  başlıkları genel öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık, alt başlık  ve konu önerileriniz olursa lütfen editörle veya İLSAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz. 

 

 

 

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün