“AVRUPA’DA İSLAM / MÜSLÜMANLAR”

 

Başvuru Özet Taslağı ve Çağrı metni dosyası için tıklayınız

BASVURU ÖZET TASLAGI

“AVRUPA’DA İSLAM / MÜSLÜMANLAR” İLSAM EDİTÖRLÜ KİTAP

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

Bu çalışmamızda İslam dininin doğuşundan bugüne kadar uzanan süreçte Hıristiyan dünya ile
çeşitli ortamlarda karşı karşıya gelen Müslümanların, Avrupa’da var olabilme konumunu
ağırlıklı olarak günümüzün deneyimlerine göre ele almak istiyoruz. Hıristiyan Batı dünyasıyla
Müslümanların savaş alanlarında başlayan macerası, her iki tarafın etki alanlarını
genişletebilme mücadelesi kapsamında tarihe damgasını vurmuştur. Avrupa’da egemen ve
yaygın din olan Hıristiyanlığa göre İslam, karşı karşıya kalınan tüm sorunlara rağmen
günümüzde ikinci büyük din olarak oradaki yerini almaktadır. Dinî ve sosyo-kültürel bir olgu
olarak Avrupa İslâm’ı, kendine özgü yorum ve uygulama pozisyonlarıyla çeşitlilik
oluşturmaktadır.

Müslümanların Avrupa kıtasındaki ilk teması, sekizinci yüzyılda İber yarımadasına yapılan
akınlarla başlamış ve burada kurulan Endülüs Devleti sekiz yüzyıl boyunca varlığını
korumuştur. İslam, sekizinci yüzyıldan beri Hıristiyan Avrupa için daima öteki olarak görülmüş,
Haçlı seferlerinin motivasyonu, Kudüs’ün Müslümanların elinden kurtarılabilmesi açılımıyla
sağlanabilmiştir. Avrupalıların o yıllarda ve sonrasında Müslümanlara göre oldukça geri
bulunan medeniyet ufukları, Müslümanlarla olan karşılaşmalar sayesinde ilerleme
kaydedebilmiştir. Müslümanların Endülüs tecrübesinin, Avrupalının gündelik yaşantısında ve
klasik bilim geleneğine çok önemli katkılarının olduğu bilinmektedir.

Osmanlıların Viyana civarına kadar uzanan fetihlerinde, Avrupalıların Müslümanlar hakkındaki
zihinsel korku ve kaygıları giderek kuvvetlenmiş ve bu yüzyıldan sonra Müslümanlar -özelde
Türkler- hakkında olumsuz önyargılar kalıcı hale gelmiştir. Yirminci yüzyılın başlarında
İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerin sömürgelerinden getirdiği Müslümanlarla başlayan
kitlesel göçler, ikinci Dünya Savaşı sonrasında Batılı ülkelerin, kalkınma projelerinde
eksikliğini yoğun olarak hissettikleri işgücü azlığı nedeniyle bir süre sonra Türkiye başta olmak
üzere çevre ülkelerine yönelmiştir.

Müslüman işçi göçleri, 1960’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar dönemsel göç
politikalarıyla Avrupa’daki Müslüman varlığını yoğunlaştırmıştır. 2015 yılı sonrasında Suriye,
Irak, Afganistan, Libya ve diğer Afrika ülkelerinin de eklendiği mülteci akını sonucunda sadece
Almanya’da 800 bin mültecinin yerleşimi söz konusu olmuştur. Günümüzde Avrupa ülkelerinin
bilgisayar ve sağlık sektörleri başta olmak üzere talep ettiği nitelikli işgücü, kalifiye Türk
gençlerinin yoğun talebiyle devamlılık kazanmaktadır. Avrupa’da Müslümanların nüfusu
konusunda, 17-18 milyon gibi tahminlere dayalı bilgilere sahibiz.

Dünyada 11 Eylül 2001 sonrasında, Batılı siyasetçilerin, marjinal dinî cemaatlerle
ilişkilendirmeye çalıştıkları Müslümanların, tamamının tehdit edici olarak algılandığı bir
paranoya yaygınlaşmaktadır. Buna bağlı olarak Avrupalıların çokkültürlü toplumsal
konumlarında da Müslüman azınlıkla ilgili tanımlamalar giderek belirsizleşmektedir.
Müslüman mültecilerin oluşturduğu düzensiz göçler, Avrupa’nın bütün ülkelerinde aşırı sağ
oluşumların siyasal etkinlik oranlarını güçlendirmektedir. Avrupa’ya geldikleri günden beri
kültürel ve dinî farklılıkları nedeniyle dışlanan ve entegrasyon şansı verilmeyen Müslüman
göçmenlerin buradaki varoluşlarının parçalı yapısı, Avrupalının gündelik yaşamında genellikle
sorunlu olarak algılanmaya devam etmektedir. Vatandaşlık statüsüne sahip olamayan
göçmenlerin yabancı düşmanlığı kapsamında iç siyasal tartışmaların kurbanı yapılan
gelecekleri, bu ülkelerin yaşadığı ekonomik sorunlar ve işsizlikle birlikte belirsizleşmektedir.

Kitabın Amacı

““AVRUPA’DA İSLAM / MÜSLÜMANLAR”” adlı bu kitap, Avrupa coğrafyasında İslam ve Müslümanlarla alakalı birçok meseleyi geniş bir çerçeveden ele alarak kaynak niteliği taşıyacak bir başucu eseri ortaya çıkarmak suretiyle bu alanda daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Farklı araştırma geçmişlerine sahip bilim insanları ve araştırmacıları bir araya getireceği beklentisi dolayısıyla editörün umudu, kitabın okuyuculara kullanıcı dostu bir referans sunmasıdır.

Bu itibarla, siz değerli bilim insanları ve araştırmacıları “AVRUPA’DA İSLAM / MÜSLÜMANLAR” konulu bir kitap projesinde yer almaya davet ediyoruz.

Kitabın Hedef Kitlesi

Zenginleştirilmiş disiplinlerarası içeriğiyle bu kitap, yeni ve yenilikçi araştırma girişimleri yaratmayı amaçlayan ve özellikle disiplinlerarası araştırmalarla ilgilenen bilim insanları, araştırmacılar, öğrenciler, politika yapıcılar ve uygulayıcıları başta olmak üzere çeşitli alanlardan okuyuculardan oluşan geniş bir kitleye hizmet edecektir. Kitaptaki makalelerin toplanması gelecekteki araştırmacılara ilham kaynağı olabilir ve özellikle lisansüstü öğrencileri bu kitabın içeriğini derslerinde faydalı bulabilirler.

Kitabın Kapsamı

Konuların ana çerçevesi aşağıdadır:
(Katkı sağlamak isteyen araştırmacılar aşağıda verilen başlıklardan seçim yapabilir ya
da farklı başlık önerilebilirler. Avrupa genel başlıktır ülke bazında da bölüm yazılabilir.)
• Avrupa’nın İslam’la/Müslümanlarla Karşılaşması (Endülüs tecrübesi)
• Avrupa’nın İslam’la/Müslümanlarla Karşılaşması (Osmanlı Hakimiyeti Tecrübesi)
• Avrupa’ya Müslüman İşçi Göçü ve Türkler
• Avrupa’da Müslüman Mülteciler ve Yerleşim Sorunları
• Avrupa’da Müslümanların Entegrasyon Sorunları
• Avrupalı Müslümanların Gündelik Yaşam Döngüsü
• Avrupalı Müslümanların Eğitim Sorunları
• Avrupa’da Müslümanların Organizasyonları
• Avrupa’da İslam Yorumlarının Yansıması
• Euro İslam Projesi Tartışmaları
• Avrupa’da İslam ve Müslüman Algısı
• Avrupa’da Selefi Yapılanmalar
• Avrupa Basınında İslam/Müslümanlar
• Avrupa’da Çok kültürlülük ve İnsan Hakları Çerçevesinde Müslümanlar
• Avrupa’nın Yeni Nitelikli Göçmenleri (Türk beyin göçü)
• Avrupa’da Müslümanların Ekonomik Konumları
• Avrupa’da Müslümanlara Yönelik Politikalar
• Avrupa’da İslamofobi
• Avrupa Sanatında İslam
• Avrupa’da Müslümanların Geleceği

•    DETAYLAR

Kitabın, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru
Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En
az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın
bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No
alınarak yayımlanması planlanmaktadır.Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla
yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma
ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar
kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta yer
alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi
ve Editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu,
bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası
bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. Kitapta yer
alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak
gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik
vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve
yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Kitap’ta yayın talebinde bulunan her
katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir.

Hazırlanan kitap yazarlara 15 Ekim 2024 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap
gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde
önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar İLSAM Yayınları Yazım
kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

1. Metin dili Türkçe olacaktır.
2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, ilk satır
girintili ( 1,25), 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm
olarak ayarlanmalıdır.

•    TAM METİN GÖNDERİM DETAYLARI
  1. Metin dili Türkçe olacaktır.
  2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, ilk satır girintili ( 1,25), 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
  4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
  6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
  7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.
  8. Dipnotlar ve kaynakça bilimsel akademik kurallara göre yazılmış olması gerekir.
  9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “İSNAD ATIF 2″ kullanılmalıdır.(Bkz.https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/)
•    ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir.

Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler  üreten metinlere öncelik verilmektedir. Kitapta bölüm yazarlığı yapmak isteyen akademisyen ve araştırmacılar en geç 31 Mayıs 2024 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Mailimize iletilen başvuru dosyasında önerilen bölümün başlığı ile çalışmanın problemi, amacı, yöntemi ve kapsamını içeren 150-200 kelimelik kısa  özet  yer almalıdır.

 

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün