“TÜRKİYE’DE DİNİ GRUPLAR” Editörlü Kitap Çağrısı

 

 

Başvuru Özet Taslağı ve Çağrı metni dosyası için tıklayınız

BASVURU ÖZET TASLAGI

“TÜRKİYE’DE DİNİ GRUPLAR” İLSAM EDİTÖRLÜ KİTAP

Kıymetli Bilim İnsanları,

Sosyal yapı içerisinde çeşitli işlevlere sahip olan dinî gruplar, toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasında kritik roller üstlenirler. Dinî gruplar, esas olarak inananlar açısından dinin yaşanması ve dinî hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında özel bir konuma sahiptirler. Dinî gruplar post/modern dönemde bireylerin dinî gruplar aracılığıyla dinlerini yaşayabilecekleri çeşitli fırsatları elde etme imkânı sunarlar. Bu çerçevede dinî grupların dinî hayatın yaşanması ve sürdürülmesinde önemli bir boşluğu doldurdukları görülür.

Dinî gruplar, bir yandan sosyal bütünleşme açısından çeşitli fonksiyonlara sahip olsalar da diğer yandan farklı oranlarda çeşitli olumsuzlukları kendilerinde barındırabilmektedirler. Dinî grupların kendilerine has belirli inanç ve pratikleri, sosyal düzen açısından bazı negatif yansımalar oluşturabilmektedir. Dinî gruplar arasında meydana gelen sürtüşmeler, zamanla ötekileştirme ve çatışmalara yol açabilmektedir. Dinî grupların mevcut sosyo-kültürel yapıdan uzaklaşarak yabancılaşmaları, bu grupların toplumla uyumlu bir şekilde varlıklarını sürdürmelerinde çeşitli problemleri ortaya çıkarabilmektedir. Toplumsal değişime adapte olmak istemeyen veya bu değişime ayak uyduramayan dinî gruplar, sosyal düzenin sağlanmasında ve grup üyelerinin sosyal yaşantılarında farklı sorunlara neden olabilmektedir. Özellikle dinî grup üyelerinin sadece kendi gruplarına odaklanmaları neticesinde bireysel özgürlükler yara alabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte geleneksel tarikat formları, yaşanan süreçlere bağlı olarak cemaatlere evrilmiştir. Bu süreçte dinî grupların ne tür durumlarla karşılaştıkları ve nasıl bir değişim geçirdikleri önemli araştırma konuları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarikatların cemaatlere dönüşümünde yaşanan gelişmeler sadece onların içyapılarını ilgilendirmemiştir. Söz konusu dönüşüm, toplumsal yapının bundan ciddi şekilde etkilenmesine yol açmıştır. Bu noktada özellikle dinî cemaatlerin sahip oldukları siyasi tutumlar ve gerçekleştirdikleri faaliyetler, laiklik ilkesi çerçevesinde çeşitli problemleri ortaya çıkarmış, buna bağlı olarak devlet ve gruplar arasında çeşitli sürtüşme ve çatışmalar yaşanmıştır. Bu konuların hâlâ canlı bir şekilde günümüz Türkiye’sinin kritik tartışma alanlarını içerdiğini belirtmek gerekir.

Rasyonalizasyon, kentleşme, küreselleşme, kapitalizm, liberal yaklaşımlar, modern ve postmodern yaşam tarzlarıyla bütünleşme, bireyselleşme, sosyal etkileşim biçimlerinde yaşanan büyük dönüşüm ve tüm bu olgulara bağlı olarak karşımıza çıkan sekülerleşme, bir taraftan dinî grupların yapısal özelliklerinde ve faaliyetlerinde köklü dönüşümlere yol açarken diğer taraftan ise dinî gruplar bu gelişmelere bağlı olarak ciddi bir güç kaybıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu noktada bireylerin dinî gruplarla ilgili pozitif ve negatif ilişki biçimlerinin açığa çıkarılması, araştırılması gereken önemli konular olarak karşımızda durmaktadır.

Günümüz Türkiye’sinde dinî grupların çeşitlilik açısından geniş bir yelpazeye sahip oldukları görülmektedir. Özellikle birbirinden farklı içerik ve pratiklere sahip Sünni tarikat ve cemaat yapılanmaları bu noktada her zaman araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Ancak Türkiye’deki tarikat ve cemaatlerle yönelik yapılmış çalışmalarda belli bir düzeyde literatür oluşmasına rağmen güncel araştırma verilerinin istenen seviyelere ulaşmadığı söylenebilir. Benzer biçimde Türkiye’de Alevilikle ilgili ciddi bir literatür söz konusu olsa da doğrudan Alevi gruplarla ilgili çalışmalara daha çok yoğunluk verilmesi gerektiğinden bahsedilebilir. Bununla birlikte özellikle Türkiye’de geleneksel dinî gruplardan farklılaşarak yeni dinî arayışlara yönelen gruplarla ilgili yapılan çalışmaların azlığına vurgu yapmak gerekir. Ayrıca dünya ölçeğinde Yeni Dinî Hareketlerle ilgili önemli çalışmalar yapılıyor olsa da Türkiye’de bu gruplarla ilgili ideal seviyede çalışmaların karşımıza çıkmadığı belirtilmelidir. Dolayısıyla Türkiye’deki tarikatlar, cemaatler, Alevi gruplar ve Yeni Dinî Hareketlerin tümünü kapsayan güncel verilerin elde edilebilmesi için birçok disiplinin katkı sağlayacağı teorik ve uygulamalı araştırmaların öneminden bahsetmek gerekir.

Türkiye’deki dinî gruplarla ilgili birçok konu araştırılmayı beklemektedir. Bu çerçevede İLSAM Yayınları olarak bu çalışmadaki amacımız, gerek İslam dini gerekse diğer dinler çerçevesinde oluşmuş dinî grupları farklı açılardan incelemek, nicel ve nitel çalışmalar ile güncel saha verilerini elde etmek ve dinî gruplarla ilgili farklı problem alanlarını ortaya çıkarmaktır. Böylece Türkiye’de dinî gruplarla ilgili gerçekleştirilecek bu çalışmalarla akademik alana önemli ve güncel bir katkı sunulması hedeflenmektedir.

Başta Din Sosyolojisi alanı olmak üzere Sosyal Bilimlerin birçok farklı disiplininin dinî gruplarla ilgili olduğu görülmektedir. Bu çerçevede Felsefe ve Din Bilimleri ve Temel İslam Bilimleri bölümlerinin alt disiplinleri ile Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Psikoloji, Sosyal ve Kültürel Antropoloji gibi sosyal bilimlerin ilgili tüm disiplinlerini kapsayan “TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLAR” konulu teorik ve uygulamalı çalışmalardan oluşacak kitap projemizde yer almak için sizleri davet ediyoruz.

Editör 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SARMIŞ

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim

Sümeyra AÇIK

 E-Posta: ilsamyayinlari@gmail.com

 
 
 

 

•    DETAYLAR

 

Kitabın, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır. Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve Editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 20 Ekim 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar İLSAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

•    ÖNEMLİ TARİHLER
Başvuru için Son Tarih: 30 HAZİRAN 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi: 30 AĞUSTOS 2023
Kitapların Yazarlara Ulaştırılması: 20 EKİM 2023
•    TAM METİN GÖNDERİM DETAYLARI
  1. Metin dili Türkçe olacaktır.
  2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır. Paragraf başı ilk satır girintisi 1,25 cm olmalıdır.
  3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
  4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
  6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
  7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 SAYFAYI geçmemelidir.
  8. Dipnotlar ve kaynakça bilimsel akademik kurallara göre yazılmış olması
  9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “İSNAD ATIF 2″ kullanılmalıdır.

(Bkz. https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/)

 

•    ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup,
İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu
olmayıp, yaşanacak hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir.
Gönderilen bölüm önerilerinde vakadan yola çıkarak yeni fikirler, metodlar ve teknikler ile
çözüm önerileri getiren metinlere öncelik verilmektedir. Kitapta bölüm yazarlığı yapmak
isteyen akademisyen ve araştırmacılar en geç 30 HAZİRAN 2023 tarihine kadar
başvurmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar için tam metinleri göndermesi
için son tarih  30 AĞUSTOS 2023’dir. Bahse konu kitap için bölüm hazırlamayı
planlayan araştırmacı ve akademisyenlerin en az doktora öğrencisi seviyesinde olması
gerekmektedir. Yüksek Lisans Öğrencileri çalışmalarını danışmanları eşliğinde yahut danışmanlarının referansıyla yayınlayabilirler. Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek
için ilsamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

İLSAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.ilsam.org.tr ve www.ilsamakademi.com adresi
ziyaret edilebilir.

KONU BAŞLIKLARI

TARİKATLAR, CEMAATLER, ALEVİ GRUPLAR, YENİ DİNÎ HAREKETLER

-TEORİK VE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR-

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK YÖNTEMSEL YAKLAŞIMLAR

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN İŞLEVLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN SOSYAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKILARI

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARA YÖNELMEYİ SAĞLAYAN FAKTÖRLER

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARA YÖNELİK POZİTİF VE NEGATİF TAVIRLAR

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN SİYASETLE İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN LAİKLİK İLKESİNE YAKLAŞIMLARI

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN EKONOMİK FAALİYETLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN SOSYAL FAALİYETLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN KÜLTÜREL VE SANATSAL FAALİYETLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN EĞİTİM FAALİYETLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN GENÇLERE YÖNELİK FAALİYETLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARDA UYGULANAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN KURUMSALLAŞMA BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN SOSYAL ORGANİZASYONLARA DÖNÜŞMELERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN STK FAALİYETLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN YARDIM FAALİYETLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN DOĞAL AFETLERDE ÜSTLENDİKLERİ ROLLER

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA YÖNELİK TUTUMLARI

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN CAMİLERLE İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARDA GÖRÜLEN MİKRO SOSYOLOJİK İLİŞKİ BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARDA GRUP İÇİ İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GURUPLARIN KADINA BAKIŞI

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN SAHİP OLDUKLARI İNANÇ BİÇİMLERİNDE GÖRÜLEN FARKLILIKLAR

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ RİTÜELLER

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN SAHİP OLDUKLARI AHLAKİ TUTUMLAR

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN FARKLILAŞMA PRATİKLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN DİĞER GRUPLARLA İLİŞKİ BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLAR ARASI YAŞANAN ÇATIŞMALAR

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN CUMHURİYETİN KURULUŞUYLA BİRLİKTE KARŞILAŞTIKLARI ÇEŞİTLİ SÜREÇLER

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN MODERNİZME MEYDAN OKUMALARI

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN POST/MODERN YAŞAM BİÇİMLERİNE YÖNELİK TAVIRLARI

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN GELENEKSEL YAPILANMA BİÇİMLERİNDEN UZAKLAŞMALARI

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN TV VE SOSYAL MEDYA KULLANIM BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN TOPLUMA YÖNELİK GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ VE TANITIM FAALİYETLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUP ÜYELERİNİN GRUP MEKÂNLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FAALİYETLER

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN GRUP ÜYELERİNİ ETKİLEME VE YÖNLENDİRME BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN GRUP İÇİ VE GRUP DIŞI SOSYAL KONTROL MEKANİZMALARI

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARDA GRUP ÜYELERİNİ YÖNLENDİREN SOSYAL PSİKOLOJİK SÜREÇLER

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUP ÜYELERİNİN AİLE BİREYLERİNİ YÖNLENDİRME BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE RADİKAL DİNÎ GRUPLARIN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ

TÜRKİYE’DE RADİKAL DİNÎ GRUPLARIN TOPLUMLA VE DEVLETLE İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’DE MARJİNAL DİNÎ GRUPLARIN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ

TÜRKİYE’DE BİREYLERİ MARJİNAL DİNÎ GRUPLARA YÖNLENDİREN FAKTÖRLER

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUP LİDERLERİNİN GRUP ÜYELERİYLE İLİŞKİ BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUP ÜYELERİNİN GRUP LİDERLERİNE YAKLAŞIM BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUP ÜYELERİNİN GRUBUN KİTAPLARINA YAKLAŞIMLARI

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN GRUP ÜYELERİ ÜZERİNDEKİ NEGATİF VE POZİTİF ETKİLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN DİNÎ METİNLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN DİNİN GÜNCELLENMESİNE DAİR YAKLAŞIMLARI

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARDA GÖRÜLEN EKLEKTİK YAKLAŞIMLAR

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARDA GÖRÜLEN SEKÜLER TUTUMLAR

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN TOPLUMA YABANCILAŞMA SÜREÇLERİ

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN DEVLETİ YÖNETMEK İÇİN YAPTIKLARI FAALİYETLER

TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLARIN ŞİDDET İÇEREN EYLEMLERİ

TÜRKİYE’DE BİREYLERİN DİNÎ GRUPLARDAN UZAKLAŞMALARINA YOL AÇAN FAKTÖRLER

TÜRKİYE’DE BİREYLERİN DİNLERİ ELEŞTİRMELERİNE YOL AÇAN DİNÎ GRUPLARIN SAHİP OLDUKLARI DİNÎ TUTUM VE FAALİYETLER

SEKÜLER VE LAİK KESİMİN DİNÎ GRUPLARA YÖNELİK YAKLAŞIMLARI

Not: Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya İLSAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün