“ÇAĞDAŞ DİN TARTIŞMALARI VE PROBLEMLER” Editörlü Kitap Çağrısı

 

 

Başvuru Özet Taslağı ve Çağrı metni dosyası için tıklayınız

BASVURU ÖZET TASLAGI

“ÇAĞDAŞ DİN TARTIŞMALARI VE PROBLEMLER” İLSAM EDİTÖRLÜ KİTAP

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

Her dönemde bir olumlu ve olumsuz düzlemde bir şekilde tartışmaların odağında olan din, içinde yaşadığımız çağda siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel vb. boyutlarıyla gündemdeki önemli yerini korumaya devam etmektedir. İnsanoğlu farklı dönemlerden geçse de, “aşkın”a olan ihtiyacı geçmişten günümüze kadar yok olmamış ve farklı formlarla toplumsallık kazanmıştır. İnsanın dinle ilgisi varoluşsal bir boyut taşıdığından, dinin toplumdaki varlığını sıfırlanabilir bir durum değildir. Esasen modern zamanlarda erken sekülerleşme teorileri insanın kendisi ve evreni açıklayabildiği oranda dinin gerileyeceğini öngörmüşler ve bunu bir iddia olarak dile getirmişlerdir. Fakat sonraki sosyal gelişmeler bu tezi doğrulamadığı gibi desekülerleşme denilen bir kavramı da konuşulur hale getirmiştir.

Bugün içinde yaşadığımız dünyanın nitelikleri küresel postmodern bir çağa göndermede bulunmaktadır. Küreselleşme ile postmodernliğin kesişim noktasında çağın karakteristikleri siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel vb. birçok alanda kendisini görünür kılmaktadır. Teknoloji, kapitalizm, iletişim, tüketim, öznellik, görecelilik, sekülerleşme gibi kavramlar etrafında yapılacak çok kısa bir çözümleme küreselleşme ile postmodernizm farklı bileşenleri karşımıza çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu eksende “din”in anlaşılma biçimi kadar dinselliğin farklı etki alanlarında çözümlemeye muhtaç bir hale gelmiştir.

Eskisine göre daha da hızlanan değişim birçok alanda olduğu gibi din alanında da ciddi tartışmaları ajandamıza taşımış görünmektedir. Dinin referans gücünden yeni dindarlık biçimlerine, deist, agnostik arayışlarda kurumsal dine olan güven problemine ve geleneksel dindarlığa kadar bir dizi alt başlık temel soru(n)larıyla ele alınmayı beklemektedir. Diğer yandan özellikle yeni dönemde “din”in zayıfladığı gibi birtakım tartışmalar da gündemdeki yerini korumaktadır. Hasılı soru(n)lar eşliğinde dinin bugün aldığı formlar ve etkileşimleri bir analizin konusu olmak durumundadır.

Bu minvalde “Çağdaş Din Tartışmaları ve Problemler” başlıklı bu edisyon çalışma, bugün içinde yaşadığımız çağda “din”e yönelik yaşanan problemler ve tartışmaları disiplinler arası boyutta ele almayı hedeflemiştir. Akademisyenlerin, araştırmacıların katkısına açık olup, aşağıda verilen alt başlıklardan birisi seçilebilir ya da farklı başlık önerilebilir. 

 

 1. Genç dünyası ve geleneksel dini anlayış
 2. Kurumsal din zaafiyet mi geçiriyor?
 3. Sekülerlik mi desekülerlik mi? Sosyal hayatta dinin Yeri
 4. Din ve Kamusal İlgisizlik
 5. Dindarlığın sorunları
 6. Küresel Dünyada Dinin Geleceği
 7. Din referans gücünü koruyor mu?
 8. Teknolojik Gelişmeler Dinselliği nasıl etkiliyor?
 9. Transhümanizm, posthümanizm ve din
 10. Yapay zeka ve din
 11. Cemaatlerin temel problemleri
 12. Fıkıh nasıl bir hayata gönderme yapıyor?: Fıkıhta çağdaşlaşma problemleri
 13. İlahiyatın ve halkın gündemi
 14. Sünnet/Hadis: Çağdaş dönemde sorun mu imkan mı?
 15. Seküler dindarlıklar
 16. Bireysel(leşen) din
 17. Seküler cemaatler (Yeni dini hareketler, terapi seansları vb.)

DETAYLAR

Kitabın, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır. Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve Editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve Editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 15 Ekim 2024 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar İLSAM Yayınları yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

•    TAM METİN GÖNDERİM DETAYLARI
 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, ilk satır girintili ( 1,25), 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Dipnotlar ve kaynakça bilimsel akademik kurallara göre yazılmış olması gerekir.
 9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “İSNAD ATIF 2″ kullanılmalıdır.(Bkz.https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/)
•    ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir.

Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler  üreten metinlere öncelik verilmektedir. Kitapta bölüm yazarlığı yapmak isteyen akademisyen ve araştırmacılar en geç 15 MART 2024 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Mailimize iletilen başvuru dosyasında önerilen bölümün başlığı ile çalışmanın problemi, amacı, yöntemi ve kapsamını içeren 150-200 kelimelik kısa  özet  yer almalıdır.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün